Domů - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Guide-Prague

Všeobecné obchodní a platební podmínky společnosti Guide-Prague (dále jen GP).

1. Úvodní ustanovení
Cestovní agentura GP nabízí služby cestovního ruchu, zájezdy a jiné související služby (dále jen služby). U některých služeb je přímým poskytovatelem, jiné svým zákazníkům zprostředkovává od smluvních partnerů – třetích osob (dále jen dodavatelé služeb) prostřednictvím, mimo jiné, svých webových stránek www.guide-prague.eu (dále jen webové stránky).

2. Vznik smluvního vztahu
a. GP prostřednictvím svých webových stránek a svého rezervačního
oddělení zprostředkovává svým zákazníkům možnost uzavřít smlouvu s třetími osobami o dodání služeb, které tyto třetí osoby poskytují.

b. GP zprostředkovává uzavření smlouvy pro tři typy služeb, přičemž
způsob uzavření smlouvy je u každého typu služeb jiný. GP nabízí
následující typy služeb: (i) služby, u nichž může zákazník smlouvu
uzavřít přímo na webových stránkách GP (dále jen on-line služby); (ii) služby, které si zákazník na webových stránkách může vybrat, ale jejich dostupnost a podmínky poskytnutí mu budou potvrzeny až následně rezervačním oddělením GP (dále jen služby s ověřením); a (iii) služby, jejichž obsah si zákazník dohodne přímo s rezervačním oddělením GP (dále jen ostatní služby).

c. V případě on-line služeb k uzavření smlouvy mezi zákazníkem
a dodavatelem služeb dojde ve chvíli, kdy zákazník vybrané on-line
služby, které si vložil do nákupního košíku, zaplatí prostřednictvím
webových stránek.

d. V případě služeb s ověřením dojde k uzavření smlouvy mezi
zákazníkem a dodavatelem služeb následujícím způsobem. Zákazník si na webových stránkách vloží do nákupního košíku vybrané služby a kliknutím na „dokončit a zaplatit“ odešle žádost o zjištění dostupnosti daných služeb v požadovaném termínu. Do 48 hodin ho e-mailem kontaktuje rezervační oddělení GP, které mu objednávku služeb buď potvrdí, nebo nepotvrdí a k nepotvrzeným službám mu případně navrhne alternativní nabídku. (Nebude-li zákazník kontaktován ve stanovené lhůtě, má se za to, že služba není dostupná.) V případě potvrzení dostupnosti bude e-mail obsahovat termín, dokdy je daná nabídka platná, informace o platebních a obchodních podmínkách a odkaz, po jehož odkliknutí se zákazník dostane do nákupního košíku na webových stránkách.
Nákupní košík bude obsahovat výpis potvrzených služeb a jejich konečnou cenu ve zvolené měně. K uzavření smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem služeb o dodání těchto služeb, dojde ve chvíli, kdy zákazník za tyto služby obsažené v nákupním košíku prostřednictvím webových stránek zaplatí.

e. Postup uzavření smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem služeb
o dodání služeb s ověřením, uvedený v bodě d) výše, se neuplatní,
pokud zákazník prostřednictvím webových stránek vloží do nákupního košíku vedle služeb s ověřením i on-line služby. V takovém případě k uzavření smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem služeb o dodání služby s ověřením nedojde v okamžiku jejího zaplacení prostřednictvím webových stránek, nýbrž v okamžiku, kdy zákazník od rezervačního oddělení  GP obdrží e-mail potvrzující jeho objednávku. Neobdrží-li zákazník potvrzující e-mail do 24 hodin od zaplacení služby s ověřením, tak se má za to, že daná služba s ověřením je nedostupná a návrh
na uzavření smlouvy o jejím dodání byl ze strany dodavatele služeb
odmítnut. V takovém případě GP ve lhůtě 3 pracovních dnů od
chvíle, kdy zákazník službu s ověřením uhradil prostřednictvím
webových stránek, zákazníkovi celou tuto částku vrátí.

f. Smlouvy o dodání ostatních služeb jsou mezi zákazníky a dodavateli
služeb uzavírány přes rezervační oddělení GP. K tomu, aby mohlo
k uzavření takové smlouvy dojít, musí rezervační oddělení GP obdržet od zákazníka e-mail obsahující souhlas s nabídkou, kterou mu na jeho e-mailovou či telefonní žádost připravilo, a zákazník musí zaplatit bankovním převodem cenu objednaných služeb nebo první dohodnutou zálohu. Za uzavření smlouvy je považován okamžik, kdy jsou peníze připsány na účet GP nebo jsou od zákazníka inkasovány v hotovosti v kanceláři GP (dále jen přímé smlouvy). Přímé smlouvy lze uzavřít také osobně v kanceláři GP, a to přednesením ústního nebo předložením písemného souhlasu s nabídkou, kterou připravilo rezervační oddělení GP. V takovém případě je smlouva považována za uzavřenou v okamžiku, kdy v kanceláři GP dojde k uhrazení celkové ceny objednaných služeb
nebo první dohodnuté zálohy, a to buď v hotovosti, pomocí platebního terminálu, či prostřednictvím platební brány na webových stránkách.

g. V případě služeb, u nichž je GP přímým poskytovatelem, je informace o poskytovateli služeb uvedena přímo v nabídce. K uzavření smlouvy o dodání takové služby dojde stejným způsobem, jako tyto stanoví pro uzavírání smluv o dodání služeb poskytovaných třetími osobami.

3. Cena a způsob platby
Výchozí ceny služeb na webových stránkách jsou uváděné v CZK či v EUR.

a. Placení prostřednictvím webových stránek
Částka, která je po uzavření smlouvy stažena ze zákazníkova účtu, je buď
v CZK nebo v EUR ke dni stažení dané částky ze zákazníkova účtu. Platby prostřednictvím platební brány na webových stránkách je možné
provádět pouze pomocí platebních karet MasterCard nebo VISA.

b. Placení bankovním převodem
Za ostatní služby a za služby s ověřením lze platit také bankovním převodem. V nabídce služeb zaslané v souladu s článkem 2 odst. d) nebo f) GP uvede rezervační oddělení GP konečnou cenu v zákazníkem zvolené měně (CZK, EUR) a detaily účtu GP, na který má být konečná
cena poukázána. V případě plateb převodem se obě strany dělí o bankovní poplatky, a to tak, že každá strana hradí poplatky své banky.

c. Platby v hotovosti
Platby v hotovosti akceptuje GP v CZK nebo EUR.

d. DPH
Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
(dále jen Zákon o DPH), si GP v souladu s ustanovení § 89 vyhrazuje právo využít zvláštní režim DPH pro cestovní službu. V případě změny zákona o DPH bude postupováno v souladu s touto změnou. Podle zákona o DPH nemusí zprostředkovatel v souladu s ustanovení § 89 na výstupu uvádět výpočet DPH. Koncový zákazník nemá nárok na odpočet DPH, pokud nemá k této dani platnou registraci v České republice.

4. Platební podmínky
Není-li ustanoveno jinak, peníze za objednané služby je zákazník povinen uhradit předem, a to v souladu s následujícími podmínkami:

a. V případě on-line služeb a služeb s ověřením, u nichž dojte k platbě
prostřednictvím platební brány na webových stránkách, je úhrada ceny ve výši 100 % podmínkou k uzavření smlouvy s poskytovatelem těchto služeb.

b. V případě služeb s ověřením, u nichž dojde k platbě bezhotovostním
převodem, a v případě ostatních služeb platí:
i. V případě INDIVIDUÁLNÍCH objednávek (vztahuje se na jednotlivce nebo skupiny v počtu 2–9 osob (dále jen INDIVIDUÁLNÍ objednávky)) GP požaduje platbu ve výši 100 % z celkové ceny všech objednaných služeb, a to nejpozději 14. den před uskutečněním objednané služby či před uskutečněním té služby, která se má ze všech objednaných uskutečnit jako první.
ii. V případě SKUPINOVÝCH objednávek (vztahuje se na skupiny v počtu 10 a více osob (dále jen SKUPINOVÉ objednávky)) GP požaduje:
1. Zálohovou platbu ve výši 80 % celkové ceny objednaných služeb, která bude připsána na účet GP nejpozději 38. den před uskutečněním té služby, která se má ze všech objednaných uskutečnit jako první.
2. Uhrazení zbývajícího doplatku ve výši 20 % formou finální faktury, splatné do 14 dní od jejího vystavení nebo elektronického doručení zákazníkovi ve formátu PDF prostřednictvím e-mailu.

5. Odstoupení od smlouvy, stornovací poplatky
a.  Všechna oznámení o odstoupení od smlouvy (dále jen storno nebo stornování), ať už se jedná o odstoupení úplné, či částečné, provádí zákazník vždy písemně prostřednictvím e-mailu. Za závazné datum pro určení výše stornovacích poplatků se považuje datum, kdy bylo oznámení o stornování doručeno rezervačnímu oddělení GP. Výše
stornovacích poplatků jsou definovány následovně:
i. Stornovací poplatky pro storno INDIVIDUÁLNÍCH objednávek,
není-li v konkrétní nabídce uvedeno jinak:

1. Bez poplatku při stornování do 24. hodiny místního času před zahájením realizace služby.
2. 100% výše ceny při stornování po 24. hodině místního času po zahájení realizace služby.

ii.Stornovací poplatky pro částečné storno u SKUPINOVÝCH
objednávek:
1. Částečné storno je možné požadovat pouze u těch služeb, kde
je fixně definovaná cena za osobu (hotelové pokoje, vstupné, ceny menu, jízdné apod.). U služeb, u kterých je cena definovaná pro celou skupinu (prohlídky s průvodcem, transfery, pronájmy sálů, animace, apod.), nárok na částečné storno uplatňovat nelze.
2. Při částečném stornování do výše 10 % z celkového počtu osob ve skupině provedeného nejpozději 48 hodin před dohodnutým dnem zahájení poskytování služeb neúčtuje GP žádné stornovací poplatky.
3. Při částečném stornování do výše 10 % z celkového počtu osob
ve skupině provedeného později než 48 hodin před dohodnutým dnem zahájení poskytování služeb účtuje GP stornovací poplatky ve výši 100 %.

6. Odpovědnost GP
a. GP není stranou smluvního vztahu mezi zákazníkem a svými smluvními partnery – třetími osobami poskytujícími služby (dodavateli služeb).
b. GP neodpovídá za žádnou škodu způsobenou zákazníkovi v souvislosti s poskytováním služeb třetími osobami.
c. GP nezaručuje pravdivost a úplnost popisu služeb, které zprostředkovává. Při prezentaci těchto služeb vychází pouze z informací, které GP dodavatel služeb poskytl.
d. GP nezaručuje, že služby budou zákazníkovi poskytnuty v podobě, kterou si s dodavatelem služeb dohodl, ani to, že mu skutečně budou poskytnuty. GP neodpovídá za žádné porušení smlouvy ze strany dodavatele služeb.
e. Jakékoli nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb musí zákazník uplatňovat přímo u osob, které jsou poskytovateli těchto služeb.
f. GP neodpovídá za obsah nabídek dodavatelů služeb prezentovaných na svých webových stránkách ani za případná porušení práv třetích osob, kterých se mohou dodavatelé služeb prostřednictvím těchto svých nabídek dopouštět (práva duševního vlastnictví, práva osobnostní atd.).
g. Na požádání poskytne AGP zákazníkovi součinnost při řešení
případných reklamací.
h. Poskytování služeb, které GP zprostředkovává, se může dále řídit všeobecnými obchodními podmínkami nebo specifickými podmínkami dodavatele služeb.
7. Závěrečná ustanovení
a. Tyto všeobecné obchodní a platební podmínky (VOPP), jakož i vztah
zákazníka a GP při zprostředkování služeb se řídí českým právem.
b. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení VOPP nemá vliv na
jejich celkovou platnost.
c. Na vztahy mezi zákazníkem a AGP, které tyto VOPP zakládají, se neuplatní ustanovení § 557, § 1728 odst. 2, § 1740 odst. 3, § 1793, § 1912 odst. 1, § 2446 až 2453 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8. Ochrana osobních údajů
a. GP bude v souvislosti se zprostředkováním služeb na základě těchto VOPP zpracovávat osobní údaje zákazníků jen za účelem poskytnutí zakoupených služeb.

b. V případě, kdy zákazník poskytuje GP osobní údaje třetích osob, tak zároveň prohlašuje, že dotčené osoby o tom byly srozuměny a souhlasí s tím, že jejich osobní údaje předá GP pro účely dalšího spravování, zpracování a uschování, které GP vykonává v souvislosti s činnostmi předvídanými v těchto VOPP. Zákazník tímto slibuje GP, že ho odškodní za jakoukoli újmu, která by GP mohla vzniknout, pokud by zákazníkovo prohlášení uvedené v tomto článku bylo nepravdivým.

c. GP žádné osobní údaje po poskytnutí zakoupené služby neuchovává.

Tyto VOPP jsou platné od 1. 1. 2023